"අපේක්ෂාවට අත්වැලක් " වැඩසටහනේ ආරම්භක අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල පිළිකා රෝගීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් 2018.10.03 දින පවත්වන ලද මානසික සුවතා වැඩසටනේ අවස්ථා......

 

News & Events

28
Aug2017
"Apekshawata Athwalak " Opening ceremony - 2018.10.03

"Apekshawata Athwalak " Opening ceremony - 2018.10.03

                          "අපේක්ෂාවට අත්වැලක් " වැඩසටහනේ ආරම්භක අවස්ථාව...

Scroll To Top