හොරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2018.07.25 දින හොරණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදි පැවැත්විණි

 

News & Events

28
Aug2017
"Apekshawata Athwalak " Opening ceremony - 2018.10.03

"Apekshawata Athwalak " Opening ceremony - 2018.10.03

                          "අපේක්ෂාවට අත්වැලක් " වැඩසටහනේ ආරම්භක අවස්ථාව...

Scroll To Top