හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩිහිටි නිවාස වල නේවාසික වැඩිහිටියන් කලුතර බෝධිය ,කන්දෙ විහාරය සහ බෙන්තොට මුහුදු වෙරළ නැරඹීම සදහා සහභාගි වූ අවස්ථාව ....2018.09.18

මේ සදහා දායකත්වය දැක්වූ හොරණ කොට්ඨාසයේ වැඩිහිටි නිවාස වල කළමණාකාර මහත්ම මහත්මීන්ට සමාජ සේවා අංශයේ ප්‍රණාමය !!!!!!!!

 

 

 

News & Events

28
Aug2017
"Apekshawata Athwalak " Opening ceremony - 2018.10.03

"Apekshawata Athwalak " Opening ceremony - 2018.10.03

                          "අපේක්ෂාවට අත්වැලක් " වැඩසටහනේ ආරම්භක අවස්ථාව...

Scroll To Top